Zadania projektu

Zadanie 1: Budowa linii tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą do osiedla Jar.

Zadanie dotyczy budowy nowego połączenia komunikacyjnego łączącego tzw. osiedle Jar z centrum miasta. Nowa linia tramwajowa wraz z infrastrukturą towarzyszącą do tzw. osiedla Jar będzie przebiegała od skrzyżowania ulic: Odrodzenia, al. Solidarności oraz Czerwona Droga, dalej wzdłuż ulicy Szosa Chełmińska (po jej zachodniej stronie) aż do ulicy Długiej, gdzie tramwaj skręci w kierunku wschodnim.  W następnej kolejności na wysokości przebudowanego w ramach inwestycji Ronda Czadcy torowisko skręci w ul. Legionów i aż do ul. Polnej będzie zlokalizowane po wschodniej stronie jezdni. Po czym nadal przebiegając poboczem skręci w ul. Polną, następnie w ul.  Ugory, a potem skręci w ul. Watzenrodego, po południowej stronie istniejącej jezdni, aż do skrzyżowania z ul. Strobanda, gdzie linia tramwajowa zakończy się tzw. trójkątem torowym.

W ramach inwestycji przebudowana zostanie ul. Szosa Chełmińska od Pl. Not do ul. Podgórnej oraz rondo Czadcy.

Trochę szczegółów technicznych:

Szosa Chełmińska

W ul. Szosa Chełmińska przewidziano budowę torowiska tramwajowego wspólnego z jezdnią przebiegającego w odcinku prostym.  W obrębie skrzyżowania ul. Szosa Chełmińska-Grudziądzka projektuje się przejście torowiska wspólnego z jezdnią do wydzielonego za pomocą łuków. Dalej torowisko tramwajowe projektowane jest jako wydzielone i  przebiega po zachodniej stronie projektowanej jezdni.

W ramach inwestycji przewidziano klasę drogi G o szerokości pasów 3,25m.
Zaprojektowano również budowę ścieżek rowerowych  oraz chodników.

Zakres projektu obejmuje budowę elementów i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, pieszych i rowerzystów w formie wygrodzeń, elementów informacyjnych dla osób niepełnosprawnych w rejonie przejść i przejazdów rowerowych przez jezdnie, opasek chodników i ścieżek rowerowych.

Rondo Czadcy 

Początek układu torowego, zlokalizowany w rejonie ul. Długiej, zaprojektowano w odcinku prostym. Torowisko przebiegać będzie w osi jezdni ulicy Długiej. Następnie przebiegać będzie przez środek ronda Czadcy.

Na dalszym odcinku od wylotu z ronda Czadcy aż do końca odcinka, torowisko tramwajowe zaprojektowano, jako wydzielone, zlokalizowane po wschodniej stronie projektowanej jezdni ulicy Legionów.

W ramach planowanej inwestycji zakłada się przebudowę istniejącego układu drogowego, w tym budowę i przebudowę jezdni, ciągów pieszych i rowerowych, peronów przystankowych, przebudowę zjazdów publicznych i indywidualnych a także budowę i przebudowę infrastruktury na potrzeby komunikacji publicznej.

Przewidywany zakres robót drogowych obejmuje:

 • Przebudowę skrzyżowania ulic Długa – Legionów – Wielki Rów „rondo Czadcy”,
 • Przebudowę ul. Legionów na odcinku od skrzyżowania z ulicami Długa – Wielki Rów do skrzyżowania z ul. Polną,
 • Budowę i przebudowę zjazdów publicznych i indywidualnych oraz jezdni serwisowych obsługi terenów przyległych w obrębie odcinka objętego opracowaniem, w tym zjazdu do zajezdni autobusowej MZK w Toruniu,
 • Budowę i przebudowę chodników oraz ścieżek rowerowych w obrębie planowanej inwestycji,
 • Budowę infrastruktury dla komunikacji miejskiej w obrębie skrzyżowania „rondo Czadcy” tj. peronów, zatok autobusowych i przystanków autobusowych z wyznaczonymi miejscami zatrzymań.

Do tej pory zrealizowano część Etapu I inwestycji obejmujący budowę:

przejazdu torowo-drogowego na skrzyżowaniu ulic Szosa Chełmińska/Żwirki i Wigury wraz z przejściami dla pieszych i przejazdami rowerowymi oraz przejazdu torowo-drogowego na skrzyżowaniu ulic Szosa Chełmińska/Długa wraz z przejściami dla pieszych i przejazdami rowerowymi i odcinkiem torowym w ul. Długiej wraz z wszystkimi robotami dodatkowymi podziemnymi, a także przygotowaniem miejsca pod dalszą budowę torowiska.

Dalsza realizacja zadania nastąpi po uzyskaniu niezbędnych pozwoleń na budowę .

Planowany termin realizacji 2020-2022.

 

Zadania 2-5 Modernizacja istniejących torowisk

 • Zadanie 2: Modernizacja torowiska wraz z siecią trakcyjną w ul. Bydgoskiej:

Zakres zadania obejmuje modernizację torowiska wraz z siecią trakcyjną w ul. Bydgoskiej od skrzyżowania ulic Bydgoska, Reja, Szosa Bydgoska wraz z tym skrzyżowaniem, do skrzyżowania ulic: Bydgoska, Chopina wraz z tym skrzyżowaniem;

 • Zadanie 3: Modernizacja torowiska tramwajowego wraz z siecią trakcyjną na trasie
  linii nr 1 i 5 od pl.  Daszyńskiego do ul. Ślaskiego:

Zakres zadania obejmuje modernizację torowiska tramwajowego wraz z siecią trakcyjną w ul. Szosa Lubicka od pl. Daszyńskiego do ul. Ślaskiego;

 • Zadanie 4: Modernizacja torowiska tramwajowego wraz z siecią trakcyjną na trasie linii nr 2 na odcinku od Placu Niepodległości do ul. Reja z budową odwodnienia torowiska:

Zakres zadania obejmuje modernizację torowiska tramwajowego wraz z siecią trakcyjną wzdłuż ulic: Broniewskiego,
gen. J. Bema, Kraszewskiego z wyłączeniem ul. Bema od skrzyżowania z ul. Sienkiewiczado pl. Hoffmanna i ronda na pl. Hoffmanna, przebudowę węzła tramwajowego na skrzyżowaniu ulic Broniewskiego i Reja.

 • Zadanie 5: Modernizacja torowiska tramwajowego wraz z siecią trakcyjną i układem drogowym na odcinku od Pl. bp. Jana Chrapka do ul. Podgórnej:

Zakres zadania obejmuje modernizację torowiska tramwajowego wraz z siecią trakcyjną i układem drogowym na odcinku ul. Warneńczyka od końca zakresu przebudowy ronda bp. Chrapka (przebudowa realizowana przez MZD) do przejazdu torowo – drogowego ulicy Podgórnej i Kościuszki.

W celu osiągnięcia poprawy komfortu i jakości podróży komunikacją miejską, zastosowane zostaną odpowiednie technologie i rozwiązania konstrukcyjne, których efektem będzie zmniejszenie hałasu i drgań generowanych przez przejeżdżające tramwaje. Dodatkowo w celu poprawy dostępu do usług transportu publicznego osobom niepełnosprawnym, starszym, czy opiekunom z dziećmi wyremontowane zostaną perony, przystanki, wiaty tramwajowe wykorzystując rozwiązania wpływające na bezpieczeństwo podróżnych w okresie oczekiwania na przyjazd tramwaju, wsiadanie i wysiadanie z pojazdu. Dodatkowo na przystankach planuje się instalację tablic informacji pasażerskiej.

Realizacja zadań nastąpi w latach 2020-2022.

 

Zadanie 6: Zakup taboru tramwajowego niskopodłogowego

W ramach zadania MZK zrealizuje zakup 5 sztuk taboru tramwajowego, który zostanie skierowany do obsługi m.in. nowej linii tramwajowej. Planuje się zakup niskopodłogowych wagonów, które zostaną wyposażone w udogodnienia dla osób starszych, niewidomych i niepełnosprawnych poruszających się o kulach czy na wózkach inwalidzkich.

Planowana dostawa nowego taboru : 2021r.

 

Zadanie 7: Zakup pojazdów technicznych

Dla lepszej obsługi i utrzymania w zadowalającym stanie technicznym infrastruktury tramwajowej niezbędne są także inwestycje w rozbudowę parku technicznego. Planuje się zakup pojazdów technicznych, które zastąpią najbardziej wyeksploatowane pojazdy.

 • Pojazd do czyszczenia i udrażniania pod wysokim ciśnieniem rozjazdów kanałów, torowiska i zwrotnic
 • Dwudrogowy pojazd do czyszczenia rowków szyn oraz przestrzeni międzyszynowej
 • Dwudrogowy pojazd do naprawy i konserwacji sieci trakcyjnej

Planowana dostawa pojazdów: 24 miesiące od podpisania umowy z Wykonawcą. W chwili obecnej trwa nabór ofert.

 

Zadanie 8: Zakup autobusów niskoemisyjnych (hybrydowych 14 szt. , elektrycznych – 6 szt.)

Dostawcą autobusów hybrydowych jest MAN Truck & Bus Polska Sp. z o.o. Do Torunia trafiły już wszystkie z 14 pojazdów.

Dostawca autobusów elektrycznych nie został jeszcze wyłoniony. Realizację dostawy zaplanowano na grudzień 2020 r.